forbot
Всички държави
Антиоксидантният комплекс
Български
  Антиоксидантният комплекс
  Валута (BGN)
  Антиоксидантният комплекс
  всички раздели
  Сравнете
  Добави в избрано
  Да споделя   ID: 17836:155733
  Купувам Антиоксидантният комплекс "НовоМин"
  Описание
  БрендСибирско здраве
  НовоМин

  Антиоксидантният комплекс "НовоМин" - това е нова възможност за профилактика на онкологичните заболявания, намаляване на токсичните ефекти на стандартната противотуморна терапия и при повишаването на ефективността на лечението на злокачествените тумори.

  В основата на продукта "НовоМин" лежи уникален комплекс от природни антиоксиданти, чието действие е потвърдено от клинични и експериментални изследвания, провеждани в продължение на 20 години.
  От множеството антиоксиданти, съдържащи се в хранителните продукти и с помощта на които може да се усили защитата на организма от стареене, болести, в това число и онкологични, особено важни са витамините А, С, Е. Тяхната роля за защитата на организма от увреждащото въздействие на свободните радикали е отдавна известна, но принципно ново откритие е това, че тези витамини само в строго определени дози и в определено процентно съотношение могат да оказват защитно действие върху здравите тъкани и увреждащо действие върху раковите.

  Състав: патентован антиоксидантен комплекс Новомин® (природен аскорбат, ретинол палмитат, алфа-токоферол), активиран нискомолекулярен пектин, фруктоза.

  Опаковка -120 капсули

  Механизъм на действие на антиоксидантния комплекс "Новомин"

  От множеството антиоксиданти, които се съдържат в хранителните продукти и с помощта на които може да се усили защитата на организма срещу стареене, заболявания, в това число и онкологични, особено важни са витамините А, С, Е. Ролята им за защитата на организма от въздействието на свободните радикали е известна отдавна, но принципно новото откритие на професор В.Н. Суколински се състои в това, че тези витамини само в определени дози и определено процентно съотношение могат да оказват защитно действие в здравите тъкани и увреждащо действие в раковите.
  П
  Изхождайки от тези факти, в настоящия момент можем да констатираме, че:

  · Хирургическият метод, като основен метод на противораковото лечение при болшинството злокачествени тумори, е изчерпал своите възможности. И никакво увеличение на броя на операциите не е в състояние да премахне от организма разпространяваните с потока на кръвта злокачествени клетки. Необходимо е хирургичното лечение да е съпроводено с противоракова терапия най-малко в непосредствените 2 години след операцията.

  · Понататъшното повишаване на ефективността на лъче и химиотерапията е ограничено, поради високата токсичност на химио и лъче въздействието върху нормалните тъкани. Затова разработката и клиничното приложение на препарати, повишаващи устойчивостта на организма спрямо увреждащото действие на лъчетерапията и цитостатиците, без понижаването на тяхното противораково действие, е актуален и нерешен до сега проблем на съвременната онкология.

  В момента антиоксидантния комплекс е първият и за сега единствен препарат в онкологията, способен едновременно да защитава нормалните тъкани на организма и да уврежда злокачествените клетки.

  · Отсъства токсичност, даже и при продължителна (в течение на няколко години) употреба.

  · Нормализира много метаболитни (обменни) нарушения в организма на болните от злокачествени тумори.

  · Избирателни (само в нормалните тъкани) радиозащитни свойства, 1,5 пъти превишаващи ефекта на прилаганите по-рано радиозащитни препарати. При това антиоксидантният комплекс не оказва радиозащитно действие в раковите тъкани.

  · Избирателно понижаване на увреждащото действие на цитостатиците в нормалните тъкани, и обратно - значително повишаване на противотуморното действие на цитостатиците в злокачествените тумори.

  Отчитайки големия брой проведени изследвания, които даже е невъзможно накратко да изброим в настоящата публикация, ще дадем само основните изводи, получени в резултат на клиничните и експериментални изследвания.

  Възможности за практическото приложение на
  антиоксидантния комплекс "Новомин"
  Резултатите от проведените многопланови изследвания като експерименти и клиничен опит, позволяват да се предложат следните схеми на прилагане на антиоксидантния комплекс "Новомин" при различни патологични състояния.

  I. Като спомагателно средство при злокачествени тумори.
  - При хирургично лечение на онкологичните заболявания, АК "Новомин" може да се прилага за профилактика на развитието на постоперативни усложнения.С тази цел антиоксидантния комплекс е необходимо да се приема по 1 лечебна доза ежедневно в продължение на 5-7 дни преди операцията. Такава подготовка намалява необходимостта от венозни вливания на скъпоструващите кръвозаместители (хранителни смеси). По данни на професор В.Н.Суколински, прилагането на този метод на подготовка на болни от рак на стомаха е довело до понижаване на постоперативните усложнения от 20% (при общоприета подготовка) до 1,2%.
  - За избирателна защита на организма (но не злокачествени тумори) от увреждащото действие на йонизиращи излъчвания. При провеждане на лъчетерапия на онкологично болни, антиоксидантният комплекс започва да се приема по 1 лечебна доза, едно денонощие преди началото и после ежедневно (1 път на ден) до завършването на лъчетерапията. По данни на професор Суколински, прилагането на антиоксидантния комплекс е понижило броя на лъчевите реакции при болни от рак на стомаха 10 пъти, значително е намалял броят на постлъчевите пулмонити (развитие на фиброзни ръбчести изменения на тъканта на белите дробове със значително понижаване или загуба на дихателната функция) при болни от рак на белите дробове от 100% (при общоприетата лъчева терапия в т.нар. канцерицидни дози) до 42%; броят на ранните и късни лъчеви усложнения при болни от рак на матката намалява съответно 5 и 7 пъти.
  - За понижаване на токсичността на химиотерапията с едновременно повишаване на противотуморната активност на химиопрепаратите. С тази цел АК "Новомин" се препоръчва да се приема по 1 лечебна доза, едно денонощие преди началото и после ежедневно (1 път на ден) по време на целия курс на химиотерапията. Химиотерапия, провеждана при защита на организма с антиоксидантния комплекс се понася значително по-леко от болните, в повечето случаи не е необходима терапия за възстановяване на системата на кръвотворене, преливане на кръв или нейни компоненти, което от своя страна значително понижава риска от заразяване със серумен хепатит, СПИН и други подобни инфекции. Резултатите при такова лечение са по-изразени. Например, по данни на проф. Суколински, химиотерапия с 5-флуорацил при болни от рак на стомаха ІV стадии (неподлежащи на опреративна намеса), провеждана с приложение на антиоксидантния комплекс, е дало възможност на 25% от болните да проживеят повече от 3 години. В същото време при аналогично лечение, но без антиоксидантния комплекс, нито един от болните не е проживял 2 години, а 90% от тези болни са починали в течение на една година.
  Изразените химиорадиозащитни свойства на АК "Новомин" позволиха да се разработи начин на модифицирана химиолъчетерапия на местно разпространения, неподлежащ на оперативно лечение, рак на задстомашната жлеза, в резултат от прилагането на който, за първи път в света е достигната 7 годишна оживяемост на 10% от тези болни (средната продължителност на живота е 21 месеца), като по-рано тези болни са се считали неподлежащи на лечение, със средна продължителност на живота 3,5 месеца.
  - За понижаване на риска от развитие на отделни метастази при болни, които са били подложени на радикално хирургично или комбинирано лечение, АК "Новомин" може да се приема по два начина:

  1. След проведеното радикално лечение, болните приемат антиоксидантния комплекс ежедневно 1 път на ден по 1 лечебна доза в продължение на 1 месец. След това се прави прекъсване от 3 месеца и отново се провежда месечния курс на лечение с антиоксидантния комплекс с указаната по-горе дозировка. Такива курсове на лечение се провеждат в продължение на не по-малко от 2 години.

  2. След проведеното радикално лечение, антиоксидантният комплекс се приема по една лечебна доза 1 път през 2-3 дни (2 пъти в седмица), постоянно, в продължение на не по-малко от 2 години. Необходимо е да се отбележи, че прекъсване на лечението е недопустимо, тъй като злокачествените клетки, разсеяни в организма (независимо от премахнатия първичен тумор), запазват способността си за възстановяване на собствената популация.

  Дадените режими на прием по своята ефективност са еквивалентни и могат да бъдат избрани индивидуално, в зависимост от условията на живот, на работата и т.н. Лечебният ефект е обусловен от антиоксидантното действие на "Новомин", който способства за възстановяване на нарушената от рака обмяна на веществата в организма и повишава противораковата устойчивост още през първите 2-3 месеца след началото на антиоксидантната терапия. Обикновено, нарушената от рака обмяна на веществата в организма не се възстановява даже и след година, след премахването на туморното образувание, което създава благоприятни условия за развитието на рецидиви или метастази.
  Освен това, при експерименталните изследвания при животни и при клиничните изследвания беше доказано, че ежедневния прием на антиоксидантния комплекс само в течение на 7 дни, достоверно понижава 2,2 пъти пролиферативната? активност на злокачествените клетки (аденокарценоми), т.е. понижава се броят на делящите се ракови клетки. Например, прилагането на такава антиоксидантна терапия при болни от рак на стомаха І Б - ІІІ Б стадии, след хирургичното отстраняване на тумора, е повишило броя на излекуваните, проживели повече от 5 години след операцията от 30,1% (без антиоксидантния комплекс) до 43,1% (с включен в схемата на лечение антиоксидантен комплекс), т.е. 1,5 пъти! При това броят на локалните рецидиви на рака се е понижил от 8,9% до 2,1%.

  · При симптоматична терапия на неизлечимо онкологично болните (или по-правилно е да се каже на тези болни, лечението на които официалната медицина счита за безперспективно), ако на тях по различни причини не може да се проведе специална противоракова терапия, е целесъобразно да се започне употребата на антиоксидантния комплекс по 1 лечебна доза 1 път на ден ежедневно в продължение на 1-1,5 седмици. При подобряване на състоянието на болния, употребата на АК "Новомин" е необходимо да се продължи. В повечето случаи това позволява значително да се подобри качеството на живот на болните в продължение на няколко месеца.

  В клиниката на проф. Суколински, антиоксидантният комплекс се прилага като спомагателно средство при значително понижаване на показателите на костномозъчното кръвотворене, което се развива като последствие на проведената лъче или химиотерапия. При понижаване на нивото на левкоцитите, приемът на антиоксидантния комплекс в продължение на 3-4 (максимум 7) дни, способства за възстановяването на показателите на костномозъчното кръвотворене. При това антиоксидантният комплекс се приема по 1 лечебна доза 1 път на ден. Такова лечение като правило не изисква допълнително преливане на кръв и може да се провежда даже в домашни условия.

  · БАД "Новомин" е напълно идентичен с антиоксидантния комплекс, разработен от проф. Суколински.

  · В БАД "Новомин" напълно са съхранени всички процентни съотношения на антиоксидантите, което е основополагащо и принципно важно за неговата лечебно-профилактична ефективност.

  · Дневната лечебна доза на антиоксидантния комплекс "Новомин" съответства на 8-10 капсули, а профилактичната доза - 4 капсули.- това е нова възможност за профилактика на онкологичните заболявания, намаляване на токсичните ефекти на стандартната противотуморна терапия и при повишаването на ефективността на лечението на злокачествените тумори.

  В основата на продукта "НовоМин" лежи уникален комплекс от природни антиоксиданти, чието действие е потвърдено от клинични и експериментални изследвания, провеждани в продължение на 20 години.
  От множеството антиоксиданти, съдържащи се в хранителните продукти и с помощта на които може да се усили защитата на организма от стареене, болести, в това число и онкологични, особено важни са витамините А, С, Е. Тяхната роля за защитата на организма от увреждащото въздействие на свободните радикали е отдавна известна, но принципно ново откритие е това, че тези витамини само в строго определени дози и в определено процентно съотношение могат да оказват защитно действие върху здравите тъкани и увреждащо действие върху раковите.

  Състав: патентован антиоксидантен комплекс Новомин® (природен аскорбат, ретинол палмитат, алфа-токоферол), активиран нискомолекулярен пектин, фруктоза.

  Опаковка -120 капсули

  · БАД "Новомин" е напълно идентичен с антиоксидантния комплекс, разработен от проф. Суколински.

  · В БАД "Новомин" напълно са съхранени всички процентни съотношения на антиоксидантите, което е основополагащо и принципно важно за неговата лечебно-профилактична ефективност.

  · Дневната лечебна доза на антиоксидантния комплекс "Новомин" съответства на 8-10 капсули, а профилактичната доза - 4 капсули.
  Снимки
  • Антиоксидантният комплекс "НовоМин"
  • more

   Бихте ли искали да видите повече снимки?

   Изпрати съобщение
  Купувам антиоксидантният комплекс "новомина"
  Поръчка
  Антиоксидантният комплекс
  Уточнете цената
  Или да се свържете с продавача
  Try to describe briefly the essence of your question to the seller (at least 20 symbols)
  Go backв раздела "Антиоксиданти"
  за
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Не е попълнено задължителното поле
  Невярно е попълнено полето
  Невярно е попълнено полето
  Сравнете0
  ИзтрийтеИзбрани са позициите: 0